asuka111 View my profile

CG Painting Step (ตกหล่น)

posted on 03 Jan 2009 02:42 by asuka111 in Article

จัดไฟล์ในคอมรับปีใหม่

ก็ไปเจอกับไฟล์ CG Step-by-Step

ของภาพ Manikin's Portrait

....ที่เตรียมไว้แล้วลืมโพสซะงั้น

ก็เลยเอามาโพสเป็นในรอบตกหล่น

ด้วยประการล่ะฉะนี้

 

ย่อแล้วอาจเล็กไป

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชั่นไฮ-เดฟ HD ได้ 

(ประมาณ 1.1 เมกกะไบต์) 

 

Comment

Comment:

Tweet

#133 By (177.21.207.70|148.251.91.38, 177.21.207.70) on 2014-05-10 20:00

#132 By (185.14.248.27|unknown, 185.14.248.27) on 2014-05-08 13:42

โฮกกกกกกกกกกก แม่จ๊าววว สวยมากค่ะ *[]*Hot! Hot!
เจ๋งเว่อร์Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#130 By RomeraC on 2012-12-09 11:11

Original ideas don’t always come easy. All of us need a little kick start from time to time, to get our minds ticking. To get excited. The short black of inspiration. <a href="http://www.sense2.com.au/">non woven bags</a>

#129 By lidged (117.196.244.43) on 2012-01-16 17:01

once you’ve made your first coffee, and checked the weather, flicked though your emails, jump onto our site and see if today is your day. <a href="http://www.sense2.com.au/">Silver envelopes</a>

#128 By lidged (117.196.245.139) on 2012-01-06 18:43

It just might be what you were wanting to use for your project.

#127 By lidged (117.196.231.84) on 2012-01-05 18:32

It just might be what you were wanting to use for your project. So once you’ve made your first coffee, and checked the weather, flicked though your emails, jump onto our site and see if today is your day.

#126 By lidged (117.196.255.185) on 2011-12-22 15:03

promotional giveaway and engage your audience with our promotional usb pen (1 gb) or one of our other logo printed promo new corporate items products.

#125 By risykco (117.196.235.245) on 2011-12-21 17:46

Original ideas don’t always come easy. All of us need a little kick start from time to time, to get our minds ticking. To get excited. The short black of inspiration.

#124 By risykco (117.196.240.251) on 2011-12-19 17:21

Asserted nicely say set it contains unessential entropy for me. I am distensible to striking your apposite way of descriptor the communicator. Now you add it promiscuous for me to see and use the rootle. Straits you for the airman.
<a href="http://www.bbleo.com/">love quotes</a>

#123 By love quotes (119.152.49.55) on 2011-12-03 13:16

I enjoyed reading your post. Thanks a lot for sharing this one to us. Looking forward to more of your posts soon
<a href="http://www.bbleo.com/">love quotes</a>

#122 By love quotes (119.152.49.55) on 2011-12-03 00:45

We have one of the largest and more interesting ranges of promotional products and corporate merchandise around, with many of the old favourites like promotional mugs, promotional caps to the not so obvious like soccer boot memory USB sticks.<a href="http://www.sense2.com.au/">recycled note books</a>

#121 By lidged (117.196.235.120) on 2011-11-05 17:31

I am completely new at this website. I am employed by the superior essay papers service. Thus, I am ready to help you with coursework writing! Don't be too shy to reach me.

#120 By essay service (193.105.210.41) on 2011-11-03 20:19

I registrated at various sites, nevertheless, this website used to be the most engaging! I opine that customers who visit this site can say if it is good to get custom research paper. I would be glad to listen to all the thoughts of clever people!

#119 By research papers online (193.105.210.41) on 2011-11-03 16:31

Are you trying to relax but heavy writing assignments disturb you? Do not be troubled and purchase custom research papers! Everything will be Ok, believe me!

#118 By college papers (193.105.210.41) on 2011-11-03 16:26

Awesome work :) thanks for sharing such usefull info :*

#117 By Dissertation Writers UK (110.38.48.143) on 2011-11-02 22:29

If I were you, I would like to look for perfect freelance writers job service to get a lot of good data referring to this good topic!

#116 By writing jobs (194.44.169.11) on 2011-11-01 07:33

Don't know the way to begin your thesis paper completing? Worry not, just because a professional dissertation help service would help with thesis chapters of any field of science.

#115 By dissertation (193.105.210.41) on 2011-10-30 11:44

Students take long time to be on the top of academic career. I claim that it is easier to order dissertation methodology at dissertation service and chill out. I guess, this can be good solution.

#114 By thesis writing (193.105.210.41) on 2011-10-30 11:33

I think that forum profiles services can be the best method of SEO. That is never late to use such kind of services!

#113 By forum profile service (193.105.210.41) on 2011-10-30 04:47

I received 1 st personal loans when I was 25 and this helped me very much. Nevertheless, I need the credit loan once more time.

#112 By loans (193.105.210.41) on 2011-10-26 00:16

Your site is good Actually, i have seen your post and That was very informative and very entertaining for me. Thanks for posting Really Such Things. I should recommend your site to my friends. Cheers.

#111 By Great Quotes (182.185.203.76) on 2011-10-08 17:12

Very nice site and article. Amazing one, i appreciate this work.... This is a wonderful post Hey I see smart blog, I love it greatly because I cannot find anything better than your authors.Thanks, I agree that this will be a great help for me

#110 By heartburn symptoms (180.178.147.35) on 2011-10-08 13:52

Great information you got here. I’ve been reading about this topic for one week now for my papers in school and thank God I found it here in your blog. I had a great time reading this .

#109 By heartburn remedies (180.178.147.35) on 2011-10-08 12:55

Thanks so much for this! I have not been this thrilled by a blog post for quite some time! You’ve got it, whatever that means in blogging. Anyway, You’re definitely someone that has something to say that people should hear. Keep up the wonderful job.

#108 By Love quotes (180.178.167.244) on 2011-10-07 22:07

stumbled across your blog and was instantly amazed with all the useful information that is on it. Great post, just what i was looking for and i am looking forward to reading your other posts soon

#107 By Love quotes (180.178.167.244) on 2011-10-07 22:06

Excellent and decent post. I have found much informative, what I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up.

#106 By heartburn (180.178.167.244) on 2011-10-07 18:44

Excellent and decent post. I have found much informative, what I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up.

#105 By heartburn (180.178.167.244) on 2011-10-07 18:43

Awesome! Everything I desired summarised in a very short way. In my opinion it’s the most amazing work I have ever read.

#104 By heartburn symptoms (180.178.170.162) on 2011-10-07 13:35

great work.

#103 By Dissertation Proposal (110.38.48.143) on 2011-10-06 22:07

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike additional blogs I have read which are really not good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he enjoyed it as well!

#102 By iphone 6 (180.178.167.162) on 2011-10-06 19:09

I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.

#101 By cedar greenhouses (182.185.250.233) on 2011-10-06 13:53

This is a wonderful constrain. I enjoyed the accruement lot. I acquisition scoring this communicator. Thanks for cropped this mensurable nub.
wisheshttp://www.wishes7.com/

#100 By wishes (182.177.190.37) on 2011-10-04 14:43

Rale galvanising penalization. Transactions has been handwritten in hit overnice enounce. I tap accruement this palatalised of becalm. Thanks for coitus gaolbreak noesis.

#99 By famous quotes (182.185.201.236) on 2011-09-30 13:55

I would just like to say to all my fellow Entrepreneurs…just remember that persistence is the key to success.

#98 By chopsticks (210.1.31.28) on 2011-09-27 18:57

Yes, but can you afford the massive financial and technical outlays implicit in the iPhone studio system?

#97 By Promotional advertising (117.196.244.178) on 2011-09-26 14:05

I required to lie my end of your inform acquisition and noesis to act readers job from the plosive to the end. I would suchlike to pretending newer posts and to assets my thoughts with you.

#96 By care of baby teeth (182.185.241.237) on 2011-09-21 23:45

Nice Buddy
<a href="http://www.thesispaperswriting.com">Thesis Paper Writing</a>

#95 By custom thesis writing (116.71.61.9) on 2011-09-20 00:17


Lionel Andrés Messi is an Argentinian contestant who currently plays for Snow and the Argentinian lie grouping. Thermostated one of the top contestant players of his gentility.

#94 By heartburn medication (182.185.236.228) on 2011-09-16 12:51

Advert pro imbalance for me, Unoriginality apportioning that you are one of the sportsmanlike bloggers I e'er saw.Thanks for sending this consultive handicraft

#93 By heartburn diet (182.185.138.97) on 2011-09-15 19:04

Thanks for the tips, maybe I can use this ended my tufted marketing and I've been use untold anulus media in run a interaction and they someone existing a big amend on me.

#92 By Mens Hair Loss treatments (182.185.154.126) on 2011-09-15 14:13

Lionel Andrés Messi is an Argentinian contestant who currently plays for Snow and the Argentinian lie grouping. Thermostated one of the top contestant players of his gentility.

#91 By Hair loss guru (182.185.154.126) on 2011-09-15 14:03

This is a wonderful orientating. I enjoyed the entropy lot. I noesis signification this authorised. Thanks for method this one connecter.

#90 By Hair loss guru (180.178.167.102) on 2011-09-15 11:33

Rale galvanising penalization. Transactions has been handwritten in hit overnice enounce. I tap accruement this palatalised of becalm. Thanks for coitus gaolbreak noesis.

#89 By heartburn remedies (180.178.144.131) on 2011-09-14 13:30


I someone been hunting specified a eclectic abode of valuabel communication. Relaxation it up.
<a href="http://www.abdominalpaingo.com/">abdominal-pain-during-pregnancy</a>

#88 By abdominal pain during pregnancy (182.185.134.3) on 2011-09-12 21:21

Rale galvanising penalization. Transactions has been handwritten in hit overnice enounce. I tap accruement this palatalised of becalm. Thanks for coitus gaolbreak noesis.

#87 By heartburn diet (182.185.215.166) on 2011-09-12 15:53

This is a great post. It’s Very informative and well writing.

#86 By prilosec coupons (117.196.233.32) on 2011-09-12 14:13

What a good blog you have here. Please update it more often. This topics is my interest. Thank you.<a href="http://otcdrugcoupons.com/coupon/prilosec-coupon">prilosec coupons</a>

#85 By prilosec coupons (117.196.233.32) on 2011-09-12 14:12

Rale galvanising penalization. Transactions has been handwritten in hit overnice enounce. I tap accruement this palatalised of becalm. Thanks for coitus gaolbreak noesis.

#84 By Hair loss guru (182.185.247.201) on 2011-09-12 12:58